AndrahandsuthyrningAndrahandsuthyrning


Vid andrahandsuthyrning kommer en avgift att tas ut och läggas på hyresavin varje månad under den tid som lägenheten är uthyrd. Beloppet är 10% av prisbasbeloppet per år. Detta har beslutats efter stämmobeslut och står under §12 i föreningens stadgar.


HSB Brf Friheten följer bostadsrättslagen och hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om upplåtelser i andra hand. Därutöver gäller följande regler för andrahandsupplåtelser inom HSB Brf Friheten.
Varje medlem har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand under 12 månader utan att inge intyg för skälet till upplåtelsen. Skälet måste dock alltid anges. Dessa 12 månader kan delas upp i perioder. Vid upplåtelse därutöver måste intyg för andrahandsupplåtelsen inges. Samtycke medges i båda fallen om;
1) beaktansvärda skäl finns och
2) andrahandshyresgästen är en skötsam person.
Exempel på hur reglerna tillämpas i föreningen:
- Samtycke för att vara provsambo medges i högst 12 månader (inget intyg krävs)
- Vid studier ges samtycke längst under den tid studierna omfattar (intyg om mer än 12 månader)
- Vid tillfälligt arbete på annan ort ges samtycke i högst tre år (intyg om mer än 12 månader)

- Vid andra beaktansvärda skäl bedöms skälig tid från fall till fall beroende på omständigheterna, detta sker på nästkommande styrelsemöte (intyg om mer än 12 månader)

Observera att olovlig andrahandsuthyrning ger föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren. Det är därför viktigt att du lämnar in en ansökan i god tid innan du har tänkt hyra ut din lägenhet.

Förnyad ansökan skall lämnas in till styrelsen innan tiden för godkänd andrahandsupplåtelse går ut.

Informera din hyresgäst om de regler som gäller i föreningen. Du är ansvarig för att hyresgästen sköter sig och för eventuella skulder hyresgästen drar på sig gentemot föreningen.

Ansökningsblankett finner du i länken nedan.

Ansökan om tillstånd för uthyrning


Skriv ut blanketten och fyll i uppgifterna. Lägg sedan blanketten i brevlådan på föreningens expedition på Vitemöllegatan10 (vid gavel). Därefter behandlas ärendet av styrelsen som sedan meddelar sitt beslut. Detta sker brevledes.

Bra att veta om andrahandsuthyrning